Disclaimer

Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

Natuurconsulent spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen volledig en juist is, daarentegen kan Natuurconsulent niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt.

Natuurconsulent aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

Natuurconsulent aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het downloaden van onze freebees, behoudens bepalingen van dwingend recht inzake aansprakelijkheid.

Natuurconsulent geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, producten of ander materiaal verkregen middels deze site.

Natuurconsulent bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van Natuurconsulent liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van Natuurconsulent. Natuurconsulent is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen.

Natuurconsulent geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op de naar ons verwijzende sites of bronnen.

Het technisch functioneren van de breedbandverbindingen vallen onder het risico van de exploitant van de breedbandverbinding. Natuurconsulent aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de breedbandleverancier.

Natuurconsulent vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten van Natuurconsulent en Natuurconsulent geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de site van Natuurconsulent.

Tevens is Natuurconsulent niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van Natuurconsulent die de informatie toegankelijk maakt.

Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is Natuurconsulent in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site of met onze diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

Natuurconsulent behoudt zich het recht voor om zonder wederbericht reacties op artikelen of op de weblog aan te passen of te verwijderen. Dit doen wij in geval van een melding van persoonlijke gegevens, discriminerende, pornografische, erotische of kwetsende inhoud, het zaaien van haat en oproepen tot geweld.

Natuurconsulent kan deze disclaimer wijzigen zonder bezoekers hier van op de hoogte te stellen.