EHS

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) heet ook wel Natuurnetwerk Nederland. Dit is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. Het netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het omringende agrarisch gebied.

Hieronder vallen:

  • bestaande natuurgebieden, waaronder de 20 Nationale Parken;
  • gebieden waar nieuwe natuur aangelegd wordt;
  • landbouwgebieden, beheerd volgens agrarisch natuurbeheer;
  • ruim 6 miljoen hectare grote wateren: meren, rivieren, de kustzone van de Noordzee en de Waddenzee;
  • alle Natura 2000-gebieden.
  • Verantwoordelijkheid Natuurnetwerk Nederland
  • Vanaf 2014 zijn de provincies verantwoordelijk voor het Natuurnetwerk Nederland. Tot die tijd was de Rijksoverheid hiervoor verantwoordelijk.

Pan-Europees Ecologisch Netwerk (PEEN)
Het Natuurnetwerk Nederland moet uiteindelijk samen met de natuurgebieden in andere Europese landen het aaneengesloten pan-Europees Ecologisch Netwerk (PEEN) vormen.

Mogelijke problemen

Het kan voorkomen dat er in of direct naast de EHS bouwplannen ontstaan. De natuur komt dan in het gedrang en als er niet tijdig ingegrepen gaat worden. Vaak zijn deze problemen te voorkomen door tijdig in te spreken of in overleg te komen met een initiatiefnemer.